ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА „ЮРО 2001“ ООД

 

Настоящите общи условия уреждат реда, начина и условията за покупко-продажби с “ЮРО 2001” OOД както и действия през Уеб Сайта www.eurodrinks.bg („Сайт“), собственост на “ЮРО 2001“ ООД („ЮРО 2001“). Тези общи условия представляват договор за покупко-продажба между „ЮРО 2001” и Клиента.
„ЮРО 2001” предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите от него стоки и услуги, в това число и описаните на Сайта, чрез отправяне на заявка по имейл, телефон или друга форма на писмена или устна комуникация и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване с и спазване от страна на Клиента на настоящите Общи Условия.

 

I. Общи Положения

По смисъла на настоящите Общи Условия, изброените понятия са използвани със следното значение:
EuroDrinks е запазена търговска марка на ЮРО 2001.

„ЮРО 2001“ ООД е търговско дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България в Търговския Регистър към Агенция по Вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Хайдушка Гора 35, ЕИК: 130321365, ИН по ЗДДС : BG 130321365.
Основната дейност на дружеството е „Внос и дистрибуция на бира“.
Общите условия са задължителни за  ЮРО 2001 и потребителите на предоставяните от него стоки/артикули и услуги.
Под „стоки/артикули и услуги“, предоставяни от ЮРО 2001 се разбира следното:

 • бира;
 • рекламни материали, в това число чаши, чадъри, хладилни витрини и други;
 • предоставяне, инсталация и поддръжка на инсталации за наливна бира;
 • други стоки/услуги, свързани с предмета на дейност на фирмата.

 

Клиентът има право да се откаже в срок от седем календарни дни от сключването на сделка с ЮРО 2001 ООД  единствено и само в случаите, когато продуктът не е използван и е във вид и количество, което не се различава от това при получаването на продукта и неговата оригинална опаковка не е нарушена. Върнатата стока трябва да е придружена с оригинала  на фактурата или стоковата разписка и копие от кредитното известие.
Връщането на продукта/ите става чрез изпращане на запитване за издаване на кредитно известие и изпращането им по куриерска фирма, за сметка на клиента или предаването им лично в склада на ЮРО 2001 на адрес: София 1407, ул. Шаварски Път 3, както и на наш доставчик за района на гр. София. ЮРО 2001 гарантира връщането на заплатената от клиента сума, без стойността на куриерската услуга за връщането на продукта.


II. Използване на уебсайта

С използването на www.eurodrinks.bg Вие приемaте следните Общи Условия, които могат да бъдат актуализирани и променяни от ЮРО 2001 по всяко време без предупреждение. Трябва да посещавате редовно тази страница, за да преглеждате актуалните в момента Условия, тъй като те са обвързващи за Вас.

С използването на този Сайт Вие декларирате и гарантирате, че сте навършили 18 (осемнадесет) години.

Ако Вие не сте съгласни с тези Общи Условия или нямате навършени 18 (осемнадесет) години, Вие не сте оторизирани да използвате този Сайт.

 

Eurodrinks.bg е уебсайт за предоставяне на информация относно ЮРО 2001, търговския асортимент и услугите, предлагани от фирмата.

 

ЮРО 2001 Ви предоставя възможността да зареждате  и разглеждате материалите от този сайт само за лична, нетърговска употреба, при условие че запазите всички авторски права и съответните означения, както и принадлежащи на други такива върху съответните копия на материалите. Материалите на този Сайт не могат да бъдат променяни по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Забранена е употребата на тези материали на друг уебсайт или мрежова компютърна среда с каквито и да било цели. Материалите на EuroDrinks.bg са под закрилата на авторското право и всяка неоторизирана тяхна употреба може да наруши авторски права, права върху търговски марки или законови разпоредби. В случай, че нарушите тези условия, правото Ви да използвате този Сайт автоматично отпада и Вие трябва незабавно да унищожите всякакви заредени или отпечатани материали.

За да получи право да извършва валидни поръчки/заявки за закупуване на предлаганите през EuroDrinks.bg стоки, Клиентът е необходимо да изпрати запитване чрез контактната форма и да изрази/заяви съгласието си с настоящите Общи условия.
Съгласие с Общите условия – чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с Общите условия на ЮРО 2001 ООД“ при изпращане на запитване, Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи Условия, приема ги и се задължава да ги спазва.

 

1. Процедура по подаване на заявка за допълнителна информация

 

Заявка за получаване на допълнителна информация се подава от Клиента като последният извърши последователно следните действия:

 • Клиентът, след като отвори  уеб страниците свързани с EuroDrinks.bg, има възможност да разгледа съдържанието и информацията относно услугите и продуктовия асортимент на ЮРО 2001;
 • Клиентът има опция да изпрати запитване за допълнителна информация чрез контактната форма на Сайта и да попълни лични данни за обратна връзка – име, фамилия (опционално), имейл адрес, съобщение (текст) на запитването;
 • При натискане на бутон „Изпращане“ заявката за информация през Сайта се счита за извършена.

При посочени непълен, неверен или грешен имейл-адрес при подаване на заявката, същата се счита за невалидна и за ЮРО 2001 не възниква задължение за нейното изпълнение.

 

2. Права и отговорности

 

МАТЕРИАЛИТЕ И УСЛУГИТЕ В ТОЗИ САЙТ СА ОГРАНИЧЕНИ ДО ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ТЯХ, БЕЗ КАКВИТО И ДА Е ГАРАНЦИИ, ВКЛ. ТЪРГОВСКИ ИЛИ ЦЕЛЕВИ, КАКТО И ТАКИВА ЗА ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ.
Задълженията на ЮРО 2001 по отношение на продуктите и услугите му се управляват от съответните споразумения и нищо в този сайт не може да ги промени.

 
3. Ограничение на отговорността

 
“ЮРО 2001” ООД, НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ ИЛИ ТРЕТИ ЛИЦА, ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е ЩЕТИ (В ТОВА ЧИСЛО, НО НЕ САМО, ЩЕТИ ОТ ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, ОТ ЗАГУБА НА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ПРЕКЪСВАНЕ НА БИЗНЕСА), ПРОИЗТЕКЛИ ОТ УПОТРЕБАТА, НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА УПОТРЕБА ИЛИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УПОТРЕБАТА НА ТОЗИ САЙТ, ДРУГИ УЕБ САЙТОВЕ, СВЪРЗАНИ С ТОЗИ САЙТ, ИЛИ МАТЕРИАЛИТЕ, ИНФОРМАЦИЯТА И УСЛУГИТЕ В КОЙТО И ДА Е ОТ ТЯХ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ОСНОВАНИЕТО Е ГАРАНЦИЯ, ДОГОВОР, ПРАВОНАРУШЕНИЕ ИЛИ ДРУГА ПРАВНА ФИГУРА, НЕЗАВИСИМО ОТ НАЛИЧИЕТО ИЛИ НЕ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СПРЯМО  ВЪЗМОЖНОСТТА ТАКИВА ВРЕДИ ДА ВЪЗНИКНАТ. В СЛУЧАЙ, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО ОТ ВАША СТРАНА НА МАТЕРИАЛИ, ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ УСЛУГИ НА ТОЗИ САЙТ ДОВЕДЕ ДО НЕОБХОДИМОСТТА ОТ СЕРВИЗИРАНЕ, РЕМОНТ ИЛИ ПОПРАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, ВИЕ ПОЕМАТЕ ВСИЧКИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТОВА. СЪОТВЕТНИТЕ ЗАКОНИ МОЖЕ ДА НЕ ДОПУСКАТ ИЗКЛЮЧВАНЕТО ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕТО НА СЛУЧАЙНИ ИЛИ ЗАКОНОМЕРНИ ЩЕТИ, ЗАТОВА ТЕЗИ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯТ ЗА ВАС.

 

4. Информация от потребителите

 

“ЮРО 2001” ООД не желае  да получава конфиденциална или защитена информация от Вас чрез www.eurodrinks.bg. Всички материали, информация и други съобщения („Съобщения“), излъчени или изпратени от този Сайт, ще се считат за неповерителни и непредставляващи предмет на права.  “ЮРО 2001” ООД няма никакви задължения по отношение на тези Съобщения. “ЮРО 2001” ООД и посочените от него лица ще имат право да копират, разкриват, разпространяват помежду си, съобщават, инкорпорират или използват по друг начин съобщенията и всички съдържащи се в тях данни, изображения, звуци, текстове и др. за всякакви търговски и нетърговски цели на фирмата, без да ги предоставят на трети лица. Работата с личната идентификационна информация, която изпращате на  ЮРО 2001 с цел получаването на продукти или услуги, е под закрилата на Вътрешните правила относно защитата на личните данни и конфиденциалност на ЮРО 2001. Нямате право да излагате или изпращате от или към този уеб сайт каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение на законите в Република България.

 

5. Общи бележки

 

ЮРО 2001 не декларира, че материалите или услугите в Сайта са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, е забранен. Нямате право да използвате, експортирате или реекспортирате материалите или услугите от www.eurodrinks.bg, нито техни копия и адаптации в нарушение на приложимите закони или разпоредби. ЮРО 2001 може да преразглежда тези Условия по всяко време, като актуализира тази публикация. Трябва да посещавате тази страница, за да преглеждате актуалните в момента Условия, тъй като те са обвързващи за Вас.

 

 

III. Защита на личните данни

 

Защитата на личните данни в интернет е от особено значение за „ЮРО 2001” ООД, като фирмата демонстрира твърдата си решимост да отстоява сигурна и надеждна търговия и неприкосновеността на личните данни на Клиентите си.

Всички действия на фирмата са в съответствие с нормите установени от Закона за Защита на Личните Данни (ЗЗЛД) и допълнителните разпоредби, отнасящи се до защита на информацията в интернет. Защитата от нерегламентиран достъп и друг вид загуба или унищожение на лична информация са гарантирани от нашата техническа и организационна сигурност.

 

Eurodrinks.bg съдържа контактна форма, която Вие попълвате. Използваме информацията от тази форма, само за да Ви изпратим пожеланата от Вас информация, каталог или продукти, новини и промоции. При липса на последвала комуникация и заявка за покупка на стоки и услуги от ЮРО 2001, Вашите данни няма да бъдат съхранявани и ще бъдат изтрити най-късно до един месец след изпращане на първото съобщение.

 

Вие имате право по всяко време да откажете да получавате информация от нас. Ние декларираме, че няма да предоставяме под никаква форма информацията за Вашите лични данни на трети лица.
Когато използвате този Сайт, Вие давате съгласието си за събирането, обработката и използването на информацията по начина, описан в този документ. Ако решим да направим промени в политиката си по отношение на неприкосновеността на данните, ще публикуваме промените на тази страница, така че винаги да сте информирани каква информация събираме, как я използваме и кога и при какви обстоятелства я разкриваме.
Екипът на ЮРО 2001 цени доверието, което му оказвате. Като част от търговските взаимоотношения във връзка с ползването на услугите и/или закупуването на продукти, предлагани от фирмата, ние изискваме от Вас лични данни като: име и имейл,  телефон, фирмени данни, адрес за доставка и др.
Предоставяйки тези данни на ЮРО 2001, Вие се съгласявате да използваме тази информация при осигуряване на услугите, предоставяни от нас, в това число и чрез този Сайт.

Зачитаме и уважаваме конфиденциалността на личните Ви данни.

 

Администратор на личните данни в ЮРО 2001 е Ани Трайкова. За въпроси свързани със събирането и обработката на Вашите данни, пишете на office@eurodrinks.bg

 

Събраните данни на нашите Клиенти се обработват и съхраняват на собствения сървър на фирмата. Данните са защитени и се използват само за търговските и маркетингови функции на фирмата. При изпълнение на поръчка, лични данни могат да бъдат обработвани и физически отпечатани от нашите служители във формата на стокови разписки, фактури, приемно-предавателни протоколи и други търговски документи.

 

Минималната информация, която е нужна за изпълнението на доставка е:

 

 • Име на Поръчителя/Фирмата
 • Телефон за връзка и имейл
 • Адрес за доставка

 

При желание за издаване на фактура и подписване на договори ще бъде поискана допълнителна информация, заедно с изричното Ви съгласие да я обработваме.

 

Данните на нашите редовни и корпоративни клиенти се пазят на фирмения сървър за срок от 5 години от последния активен контакт с нас. При липса на поръчки или контакт от страна на клиента за този срок, неговите данни ще бъдат изтрити. При желание и писмено заявление в свободна форма по имейл, събраните данни могат да бъдат изтрити преди изтичането на 5 годишния срок.

 

1. Процес на събиране и употреба на данни

 

При подаване на заявка за информация чрез контактна форма, поръчка по имейл или по телефона, клиентът се съгласява да използваме посочените от него лични и фирмени данни. Пряката идентификация на клиента е наложителна и липсата на съгласие от страна на клиента да се използват данните би анулирала направените поръчки. ЮРО 2001 не обработва лични данни по автоматизиран начин.

 

Данните, събрани от нас ще бъдат използвани за:

 

 • Извършване на физическа доставка;
 • Издаване на договори, стокови разписки, фактури, кредитни известия и други документи;
 • Комуникация по телефон или имейл, свързана с търговските и маркетингови цели на фирмата.

 

За повече информация не се колебайте да се свържете с нас на office@eurodrinks.bg .

 

2. Право на достъп

 

При нужда и желание на клиента ще предоставим извадка със събраните от нас данни и ще я предоставим в лесно достъпен и широко разпространен формат. Такава извадка се получава без допълнителни такси за клиента и в рамките на 10 работни дни след подаденото запитване.

 

3. Правото да бъдете забравени

 

Ако желаете да прекратите отношенията си с нас и да бъдете забравени – да бъдат изтрити Вашите данни от нашата система, моля свържете се с нас на office@eurodrinks.bg и ние ще заличим Вашите данни от нашата база.

 

 

4. Право на преносимост

 

ЮРО 2001 спазва обещанието си да не предоставя събраните данни на трети лица. При желание на потребителя да пренесе събраните за него данни на трето лице, то тогава ние ще предоставим справка/извадка на събраната информация в срок от 10 работни дни на запитващия потребител. При проявено желание за пренос, учтиво молим потребителя да препрати направената извадка на желания получател.

 

 

5. Известия при пробив в системата

 

В случай на пробив в нашата система и база данни поемаме отговорност да известим потребителите си и Комисията за Защита на Личните Данни в рамките на 72 часа от възникване на ситуацията. В такъв случай ще направим всичко в рамките на възможностите си да предпазим данните на нашите клиенти от злоупотреби.